Belangrijke mededeling: Wees alert voor scammers!


Belangrijke mededeling: Wees alert voor scammers!

We willen jullie graag op de hoogte stellen van oplichtingspraktijken. Er zijn gevallen bekend waarbij individuen zich voordoen als onze medewerkers, en hoewel dit ongewenst is, willen we benadrukken dat jullie veiligheid en welzijn onze topprioriteit zijn. Het goede nieuws is dat jullie, als onze gewaardeerde klanten en partners, eenvoudige stappen kunnen nemen om jezelf te beschermen: 

Bevestig de identiteit: Als je twijfels hebt over de identiteit van iemand die beweert een medewerker van ons te zijn, raden we aan om contact met ons op te nemen via de officiële contactgegevens die je kunt vinden op onze website. Onze collega's helpen je graag om de echtheid van het contact te verifiëren.

Wees voorzichtig met persoonlijke informatie: Houd persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, pincodes en financiële gegevens altijd privé. Onze medewerkers zullen nooit om dergelijke informatie vragen via ongeautoriseerde kanalen. 

Blokkeren van ongewenste berichten: Als je ongewenste berichten ontvangt of vermoedt dat je te maken hebt met misleidende communicatie, raden we je aan de afzender te blokkeren. Dit zorgt ervoor dat je geen verdere berichten van hen ontvangt. 

We willen jullie geruststellen dat we ons bewust zijn van dit probleem en hoewel we ons inzetten om het aan te pakken, erkennen we ook dat onze mogelijkheden beperkt zijn. We willen je verzekeren dat we contact hebben opgenomen met de politie en dat ze op de hoogte zijn van de situatie. Bedankt voor jullie begrip en medewerking. Samen kunnen we ervoor zorgen dat jullie verbinding met ons veilig en vertrouwd blijft. 

Independent Recruiters Groep

Be careful for scammers!

"We would like to inform you about fraudulent practices. There have been instances where individuals have posed as our employees, and although this is undesirable, we want to emphasize that your safety and well-being are our top priorities. The good news is that you, as our valued customers and partners, can take simple steps to protect yourselves:

Confirm the identity: If you have doubts about the identity of someone claiming to be our employee, we recommend contacting us through the official contact details you can find on our website. Our staff will be happy to help you verify the authenticity of the contact.

Exercise caution with personal information: Always keep personal information such as passwords, PINs, and financial details private. Our employees will never request such information through unauthorized channels.

Block unwanted messages: If you receive unwanted messages or suspect deceptive communication, we suggest blocking the sender. This ensures that you won't receive further messages from them.

We want to reassure you that we are aware of this issue and, although we are committed to addressing it, we also recognize that our capabilities are limited. We want to assure you that we have engaged with the police authorities, and they are fully informed about the situation. Thank you for your understanding and cooperation. Together, we can ensure that your connection with us remains safe and secure.

Independent Recruiters Groep